Hjælp  Log ind

Velkommen til
Gråsten Skatklub

Sidste opdatering
den 21. september 2023
kl. 13:48

Vedtægter for Gråsten Skatklub!

§ 1 Klubbens navn Gråsten Skatklub anno 2011

§ 2 Gråsten Skatklub's formål er at samle interesserede, som gennem socialt og kulturelt virke vil arbejde, for at fremme og udbrede kortspillet SKAT. Opmærksomheden bør henledes på, at især unge mennesker får mulighed for at lære spillet. Ethvert arrangement i klubbens regi, skal foregå under hyggelige og fornøjelige rammer og alle skal føle sig velkomne til klubbens arrangementer.

§ 3 Enhver der har interesse for at lære spillet eller som kan spille skat og vil opfylde § 2 kan blive medlem. Hvis et medlem opfører sig imod § 2, kan en enig bestyrelse give medlemmet karantæne eller i gentagelses tilfælde, nægte medlemmet adgang til klubben, og medlemmet kan ikke få evt. betalt kontingent tilbage.

§ 4 Medlemmer af Gråsten Skatklub vælger en bestyrelse på mindst 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og alle valg er for 2 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen. Gråsten Skatklub tegnes af formanden, således at hans adresse også er klubbens adresse. Klubbens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt, klubbens indgåede forpligtigelser, for hvilke alene klubben hæfter med dens formue. Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor klubben, udover kontingent-forpligtigelsen. Hvis et flertal af klubbens medlemmer ønsker klubben nedlagt, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor det eneste punkt på dagsordenen, er nedlæggelse af klubben. Klubbens medlemmer har ikke krav på klubbens formue, som uden fradrag skal doneres til et godkendt godtgørende formål indenfor den gamle Gråsten Kommune, som med simpelt flertal besluttes på samme generalforsamling.

§ 5 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den anden weekend i januar måned. Indkaldelse til generalforsamling skal af bestyrelse ske, senest 14 dage før den sidste onsdag i januar måned. Indkaldelsen sker ved annoncering på en klubaften. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt flertal, det sker ved håndsoprækning, med mindre generalforsamlingen eller dirigenten finder, at en skriftlig afstemning vil være hensigtsmæssig. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.
Dagsordenen skal indeholde følgende faste punkter.:
1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og kasserer.
4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af rettidigt indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og revisor.
A) Formanden og kassereren er på valg i ulige år næstformanden er på valg i lige år.
B) Revisor og suppleanter vælges hvert år.
7. Eventuelt.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling, indkaldes på samme måde og med samme frist som den ordinære, afholdes så ofte bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 25 % af klubbens medlemmer til bestyrelsen indgiver skriftlig angivelse af forslag til dagsordenen for den ordinære generalforsamling. Når en begæring er indgivet til bestyrelsen skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes inden 4 uger efter denne modtagelse. Hvis ikke mindst 75 % af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet. Et på forhånd udpeget bestyrelsesmedlem fører protokol / skriver referat over det på generalforsamlingen passerede. Referat underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter beslutningerne har fuld gyldighed i enhver henseende.

§ 7 Ændringer i vedtægterne kan kun ske når mindst 50 % af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling stiller forslag herom.

§ 8 Medlemmer og bestyrelsen har ret til at få omkostninger ved frivilligt arbejde dækket ind.

§ 9 Klubaftener afholdes hver anden onsdag i lige uger. Spillet starter klokken 19.00 og der spilles i Alhmannsparken Gråsten. Der spilles om en vandrepokal, klubmester. Klubmesteren får sit navn på pokalen dog kan pokalen ikke vindes til ejendom, og tillige en mindre pokal til ejendom. For at blive klubmester, beregnes gennemsnittet af 15 spilaftener.

§ 10 Gråsten Skatklub anno 2011 har pligt til at søge medlemskab af Dansk Skat Union der har skat som sit primære formål.

§ 11 Gråsten Skatklub anno 2011 regnskabsår går fra 1.1. til 31.12.
Ovennævnte vedtaget på stiftende generalforsamling den 2011-02-09

Klubaften

Resultater fra klubaften,
dato 20. september 2023: 38 deltager!
Resultat 1.runde

NavnByPoint
1
Hans Peter SteffensenGråsten1690
2Arne MylinBroager1273
3Eli Hjort-PedersenGråsten1217
4Christian SkousenHolbøl1176
5Finn LorenzenGråsten1138
6Jens LorenzenBroager1060

Resultat 2.runde

NavnByPoint
1
Jørn TychsenBroager1176
2Kjeld PetersenEgernsund1089
3Hans Peter SteffensenGråsten1060
4Preben PaulsenAabenraa1059
5Verner HansenBroager1056
6Gerd SørensenGråsten996

Klubturnering

Stilling i klubturnering 2023 efter
20. september top 10!

NavnByPoint
1Christian SkousenHolbøl1961
2Finn LorenzenGråsten1842
3Hans Peter SteffensenGråsten1779
4Lorenz JefsenAabenraa1772
5Rainer HuggerFlensborg1757
6Gerd SørensenGråsten1752
7Preben PaulsenAabenraa1698
8Kjeld PetersenEgernsund1643
9Frede HansenSønderborg1618
10Viggo HansenBroager1603

Se hele stillingen

Point er et gennemsnittet af de 15 bedste
resultater 2023!Præmie skat for vores NYE!

1. Runde
NavnByPoint
1
2
3
2.Runde
NavnByPoint
1
2
3

Kalenderen

Antal besøgende: 625668

Web: Werner Clausen

Erik Jepsen Steg ©